پِترُسئے ائولی و دومی کاگد

Sarbaaz-Koh metagh.jpg

پِترُسئے ائولی و دومی کاگد چه نۆکێن اهدنامگئے کتابان اَنت. اے کتابانی نبیسۆک ایسّائے مرید پِترُس اِنت. وتی ائولی کاگدئے تها، پِترُس زلم و زۆراکیئے وهدان سبر و اۆپارئے سۆجا دنت. هما کلیسا که زلم و زۆراکیئے آماچ اتنت، پِترُس آیان گوَشیت که ایسّا مسیهئے پئیما سبر بکننت و وتی راستێن راها یله مدئینت. وتی دومی کاگدئے تها، مردمان درۆگێن استادانی بارئوا هژّارَ کنت. پترُشَ گوَشیت که ایسّا مسیه دومی رندا دێرا کئیت تانکه مردمان بَدیئے یله دئیگ و راستێن راهئے گچێن کنگئے واستا گێشتر مۆه برسیت.

Your encouragement is valuable to us

Your stories help make websites like this possible.