دانیال نبیئے کتاب

دانیال نبیئے کتاب مارا دانیالئے زندگیئے هما کِسّهانَ گوَشیت گۆن که 605 تان 635 پێش‌میلادا بابل و پرشیایا بوتگ‌اَنت. دانیالا بازێن اَنچێن چیزّێئے پێشگۆیی کرتگ که رندا بوتگ‌اَنت، چۆ که میان‌آسیایا شاهنشاهانی چِست بئیَگ و کپگ. دانیال نبیا آیۆکێن مسیه، ایسّائے آیَگئے پێشگۆیی هم کرتگ.

Your encouragement is valuable to us

Your stories help make websites like this possible.