مئے آسمانیێن پتئے ناما

دۆستێن وانۆک، گۆش‌دارۆک و چارۆکان! اِزّتمندێن برات و گُهاران! ما باز وَشدل و وَشهال اێن که پاکێن پروردگارا مارا شَرَپ و بَرکت داتگ که په وتی همزبانێن بلۆچان هدائے زِند‌بکشۆکێن هبران، کتاب، ویدیو و تئوارئے دْرۆشما سَر بکنێن. ما گۆن هدایا دَستبندیَ کنێن که آییئے رَهمت و برکت شمئے زِندا همُک رۆچ هئوار بِبنت. گۆن ایسّا مَسیهئے وَشّێن مِستاگئے رَندگیریا، شمارا آییئے بکشاتگێن اَبَدمانێن زند، آرامش، آسودگی و وَشّی بِرسات.

PalmsAndChildren_sm.jpg

Your encouragement is valuable to us

Your stories help make websites like this possible.